Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rabbit Hole kids

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Indentiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Aanbiedingen
Artikel 5 - Bestellingen
Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in het geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroeping
Artikel 9 - De prijs en betaling
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder;

1. Bedenktijd; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Comsument; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Rabbit Hole Kids;
3. Dag; kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager; elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Herroepingsrecht; de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/ of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand; een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem verkoop op afstand van producten en/ of diensten, tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
8. Techniek voor communicatie op afstand; middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
9. Algemene voorwaarden; de onderhavige Algemene voorwaarden van de ondernemer.
10. Consument; de partij met wie Rabbit Hole Kids een overeenkomst aangaat.
11. Rabbit Hole Kids; de onderneming handelend onder de naam Rabbit Hole Kids, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Indentiteit van de ondernemer
Rabbit Hole Kids
Paulstraat 86, 6822BT Arnhem
KvK-nummer: 72076798
Btw-identitficatienummer: NL858975919B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waar Rabbit Hole Kids partij bij is. Het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht door de consument geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van de door de consument gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/ zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
5. Rabbit Hole Kids behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd. Indien de consument een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 4 - Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Rabbit Hole Kids worden vrijblijvend uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Aanbiedingen kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.
2. Rabbit Hole Kids kan niet aan zijn aanbieding gehouden worden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat die aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Spel- en drukfouten vallen daaronder.
3. Indien de consument een vrijblijvende aanbieding van Rabbit Hole Kids aanvaardt, heeft Rabbit Hole KIds het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of te herzien.
4. De aanbieding bevat een gelimiteerde omschrijving van de te leveren artikelen.

Artikel 5 - Bestellingen

1. De overeenkomst tusen Rabbit Hole Kids en de consument wordt eerst bindend voor de partijen door de schriftelijke bevestiging van Rabbit Hole Kids, danwel zodra Rabbit Hole Kids met instemming van de consument een aanvang met de uitvoeringshandeling heeft gemaakt.
2. De omvang van de verplichtigingen van Rabbit Hole Kids wordt uitsluitend bepaald door hetgeen uitdrukkelijk is bevestigd.
3. Rabbit Hole Kids behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of om deze uitsluitend te accepteren met als voorwaarde dat de verzending zal geschieden onder rembours of na vooruitbetaling. In een dergelijk geval ontvangt de consument hierover schriftelijk bericht binnen zeven dagen na de plaatsing van de bestelling.
4. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht, dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Rabbit Hole Kids pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
5. Na ontvangst van de bestelling van de consument kan Rabbit Hole KIds zich op de hoogte stellen van de kredietwaardigheid van de consument. Indien dit onderzoek onduidelijkheid geeft over de mogelijkheden van de consument om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Rabbit Hole Kids de bevoegdheid de overeenkomst te weigeren of om daar nader overeen te komen condities aan te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten
1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door een verzendingsbewijs.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten voor terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadeging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 9 - De prijs en betaling
1. De door Rabbit Hole Kids vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzendkosten, vallen onder de vermelde prijzen. Deze kosten worden apart weergegeven en vooraf overeengekomen.
2. Betaling kan geschieden via een online betaalsysteem op de website (i-Deal, Paypal, creditcard). Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de consument:
a. In geval liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Rabbit Hole Kids onmiddelijk opeisbaar.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen deugelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
a. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/ of bewerkt of door derden laten repareren en/ of bewerken.
b. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/ of op de verpakking behandeld zijn.
c. De ondeugelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere levertermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug betalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor de rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Klachten
1. Klachten met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Rabbit Hole Kids ingediend te worden, uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de gebreken in de nakoming. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen.
2. In geval van een terechte klacht heeft Rabbit Hole Kids de keuze tussen:
a. aanpassing van het in rekening gebrachte tarief.
b. het kostenloos vervangen van het geleverde product.
c. het terugnemen van het product tegen restitutie van het door de consument betaalde tarief.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de consument niet op.

Artikel 13 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consumnet woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

Door het plaatsten van een bestelling bij Rabbit Hole kids verklaart de consument op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.